บริษัท เพอร์เฟค ไดแด๊กติก จำกัด

บริษัทฯเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยของผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้
1. TecQuipment
2. Festo
3. Knuth 
4. Matrix
5. Boxford 
6. Cubespace
7. Tianjin Jiteng
ซึ่งทั้งหมดเป็นเครื่องมือและครุภัณฑ์ ทางการศึกษา ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำหรับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ทั้งนี้ บริษัทฯมีบุคคลากรให้การสนับสนุน คำแนะนำ คำปรึกษา หลักสูตรอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ที่ทางสถาบันการศึกษาจำเป็นต้องใช้ สำหรับในงานด้านการเรียนการสอน และ วิจัย ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสภาวิศวกร
 

บริษัท เพอร์เฟค ไดแด๊กติก จำกัด

Our brandToday
29

Month
628

Total
38,381